برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

مقاله65_مفهوم و مباني تئوريك خسارت معنوي 317 ص

مقاله65_مفهوم و مباني تئوريك خسارت معنوي  317 ص

مقاله65_مفهوم و مباني تئوريك خسارت معنوي 317 ص

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………… 1
بخش اول : كليات ………………………………………………………………………………………… 5
فصل اول : مفهوم و مباني تئوريك خسارت معنوي ……………………………………………. 6
مبحث اول : معاني و ملاك‌ها و ريشه‌هاي تاريخي مفهوم خسارت معنوي ………………….. 7
1-1-1- معني لغوي خسارت ……………………………………………………………………… 7
1-1-2- معني اصطلاحي خسارت…