برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

مقاله68_احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت ديون در ورشكستگي 50 ص

مقاله68_احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت ديون در ورشكستگي 50 ص

مقاله68_احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت ديون در ورشكستگي 50 ص

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه
فصل اول: شرايط اساسي براي اعلام ورشكستگي
بخش اول: احراز تاجر بودن
مبحث اول: مفهوم تاجر
مبحث دوم: احراز تاجر بودن در رأي حاضر
بخش دوم: توقف از پرداخت ديون
مبحث اول: مفهوم توقف از پرداخت ديون در ورشكستگي
گفتار اول: نظريات حقوق دانان
گفتار دوم: رويه قضايي
مبحث دوم: اوصاف دين در توقف پرداخت ها
گفتار اول: تعداد
گفتار دوم: نوع
مبحث سوم: مقايسه و حل تعارض مواد 423 و 557 قانون تجارت
مبحث چهارم: احراز توقف از پرداخت ديون…