برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

مقاله76_جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي185ص

مقاله76_جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي185ص

مقاله76_جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي185ص

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ……………………………………………………………………………………………… 1
فصل اول كليات ………………………………………………………………… 7
مبحث اول: تاريخچه جرايم بهداشتي ، درماني و دارويي…………………….. 8
گفتار اول- دوران باستان…………………………………………………………… 9
گفتار دوم- دوران اسلامي…………………………………………………………. 13
گفتار سوم- تاريخچه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در حقوق ايران.. 17
مبحث دوم- ماهيت جرايم بهداشتي،…