برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

مقاله7_پلیس اینترپل

مقاله7_پلیس اینترپل

مقاله7_پلیس اینترپل

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه. 1
فصل اول : کلیات
1-1- تاریخچه. 3
1-2 – سازمان و تشکیلات اینترپل.. 6
1-2-1- مجموع عمومی.. 6
1-2-2- کمیته اجرایی.. 7
1-2-3- دبیرخانه کل.. 8
1-2-4- اینترپل کشورهای عضو. 9
1-2-5- مشاورین.. 9
 
فصل دوم: قسمت های مختلف دبیرخانه کل
2-1- اداره عمومی.. 10
2-1-1- بودجه. 10
2-1-2- سیستم کامپیوتری دبیرخانه. 10
2-2- پلیس…. 11
2-2-1- گروه اخطارها و اعلامیه های بین المللی.. 11
2-2-2- گروه ثبت کیفری.. 14
2-2-3- گروه تشخیص هویت و انگشت نگاری.. 14
2-2-4- اداره جرایم عمومی…