برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

مقاله96_بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد126ص

مقاله96_بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد126ص

مقاله96_بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد126ص

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………… 1
 
فصل اول: کلیات
1-1- تعریف و تقسیم بندی اشتباه …………………………………………………………………………. 6
1-1-1- تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه…………………………………………………. 6
1-1-1-1- تعریف اشتباه………………………………………………………………………………………. 6
1-1-1-1-1- تعریف اشتباه در لغت……………………………………………………………………….. 6
1-1-1-1-2-…