برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

مقايسة نظريات ابن سينا و ابن عربي دربارة حقيقت

مقايسة نظريات ابن سينا و ابن عربي دربارة حقيقت

مقايسة نظريات ابن سينا و ابن عربي دربارة حقيقت

مقايسة نظريات ابن سينا و ابن عربي دربارة حقيقت
مقدمه :مفهوم تزاحم و تعارض از لوازم معنايي تکامل و کمال در زندگي مادي است. همين تعارضات و تزاحمات است که موجب ارتقاء و يا سقوط در بين موجودات بطور اعم و انسان‌ها بطور اخص مي‌شود. در بستر همين تعارضات در عالم انساني است که يک طرف مدعي «حق»ّ مي‌شود و طرف ديگر را به پايمال کردن حقوق خود متّهم مي‌سازد. اين دعاوي ممکن است دربارة روابط افراد با يکديگر باشد، يا افراد با حکومت و يا…