برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

نقش دولت در تجارت

نقش دولت  در تجارت

نقش دولت در تجارت

اگرچه این روزهادور دور تجارت « آزاد» است و ادعاهائی که می شود در خصوص « فواید» بیش از اندازهاش، حالا بماندکه هیچ کشوری در این دنیای پهناور این سیاست را عملا تجربه نمی کندولی من یکی، مشروط به شرایطی، با این که دولتی از صنایع داخلی حمایت کند ، مسئله ومشکلی ندارم و فکر می کنم کار درستی انجام گرفته است. مشکل ولی در دو سطح پیش میآید: – یکی این که این حمایت، بی برنامه و همین طور الله بختکی باشد. – دوماین که، نه فقط مدتش معلوم نباشد، بلکه…