برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

شنا

شنا

این متن شامل 90 صفحه می باشد 
 
ورزششاملفعالیتهر کس با یک منظور و در محیطی متفاوتاز محیط روزانه برایمسابقه،لذت بردن ، برای کسببرتری، برایپیشرفتمهارتیا ترکیبی از تعدادی از این هاست.تفاوت منظور همراه با در نظر گرفتن مهارت فرد یاگروه یا دلیری علامت مشخصه ورزش است. بنابر اینپریدناز روی یکمانعدر مقابل دیدگان هزاران نفر در یکمیدان سر پوشیده ورزش است در حالی که پریدن از روی یکچشمه هنگامپیاده رویدرروستافقط تلاش برای خیس نشدن پای فرد…