برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

آبهای زیرزمین 128 صفحه

آبهای زیرزمین 128 صفحه

آبهای زیرزمین 128 صفحه

فهرست
1. مقدمه
2. تاريخچه
3. جريان آبهاي زيرين
1-3. مقدمه
2-3. تقسيمات اصلي جريان آبهاي زيرين
3-3. تشكيلات زمين شناسي و جريان آبهاي زيرين – واژ‌ه‌ها
1-3-3. آبخيز
2-3-3. زمين بي آب
4-3. تركيب خاك و سنگ
1-4-3. مقدمه
2-4-3. تعريف تخلخل و ريشه لغوي آن
3-4-3. انواع تخلخل
1-3-4-3. پوكي اوليه
– پوكي بين دانه‌اي
– پوكي درون دانه‌اي
– پوكي پناهگاهي
– پوكي رشد چارچوب
2-3-4-3. پوكي ثانويه
– پوكي بين بلوري
– پوكي روزنه‌اي
– پوكي قالبي
4. رابطه بين آبهاي زيرين و…