برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

آشنایی با اصول اولیه یک آزمایش 23 ص

آشنایی با اصول اولیه یک آزمایش 23 ص

آشنایی با اصول اولیه یک آزمایش 23 ص

فهرست-1 اهمیت و مفهوم خطا و خطای تخمینی یک کمیت………………………………………………………………………………. 21 عدم امکان اندازه گیری دقیق کمیت و تعریف خطا…………………………………………………………………………… 2 -12 خطای تخمینی یک کمیت بیانگر چیست؟………………………………………………………………………………………. 2 -13 خطای نسبی و درصد خطای نسبی…………………………………………………………………………………………………. 2 -1-2 خطای وسایل اندازه…