برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

اثر رفتار گزارشگری مدیریتی بر محافظه کاری حسابداری(تعدادصفحات:14)

اثر رفتار گزارشگری مدیریتی بر محافظه کاری حسابداری(تعدادصفحات:14)

اثر رفتار گزارشگری مدیریتی بر محافظه کاری حسابداری(تعدادصفحات:14)

چکیده
با توجه به اهمیت نقش محافظهكاري به عنوان يكي از اصول محدودكننده حسابداري، نیاز به معیارهايي براي سنجش دقیق آن در گزارشگري مديريتي ضروري به نظر مي رسد، دراين پژوهش تلاش ميشود تا با معرفي معیار محافظهكاري مبتني بر اقلام تعهدي به عنوان يك معیار مهم در محافظهكاري، ارتباط اين معیار با رشد شركت و تعهدات اختیاري شركت به عنوان معیارهاي سنجش گزارشگري مالي سنجیده شود اقلام تعهدي اختیاري اقلامي است كه مديريت بر آنها كنترل دارد و ميتواند…