برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

بررسي مسائل حقوقي و عرفي قراردادهاي عادي و غيررسمي

بررسي مسائل حقوقي و عرفي قراردادهاي عادي و غيررسمي

بررسي مسائل حقوقي و عرفي قراردادهاي عادي و غيررسمي

ﻣﻘﺪﻣﻪ : اﻧﺴــﺎﻧﻬﺎ در اﺑﺘــﺪا رواﺑــﻂ ﺑﺴــﯿﺎر ﺳــﺎدﻫﺎي ﺑــﺎ ﯾﮑــﺪﯾﮕﺮ داﺷــﺘﻨﺪ. ﻫــﺮ ﻓــﺮدي ﻣﺎﯾﺤﺘــﺎج ﺧــﻮﯾﺶ را ﺗــﺎ ﺣــﺪ اﻣﮑﺎن از راه ﺷﮑﺎر و ﺗﺎ ﺣﺪي ﮐﺸﺎورزي ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯿﻨﻤﻮد. ﺑﺎ ﮔﺬﺷـﺖ زﻣـﺎن ﺳـﻄﺢ رواﺑـﻂ ﭘﯿﭽﯿـﺪﻫﺘﺮ ﺷـﺪ و اﺷﺨﺎص اﺷﯿﺎ و ﺧﻮراﮐﯿﻬﺎي ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﻪ ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ آن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑـﺎ اﺟﻨـﺎس دﯾﮕـﺮي ﮐـﻪ ﺑــﻪ آن اﺣﺘﯿــﺎج داﺷــﺘﻨﺪ ﻣﺒﺎدﻟــﻪ ﻧﻤﻮدﻧــﺪ در…