برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

بررسی ميزان رعايت حقوق بيمار در جانبازان شيميايی جنگ تحميلی منبع: طب نظام

بررسی ميزان رعايت حقوق بيمار در جانبازان شيميايی جنگ تحميلی  منبع: طب نظام

بررسی ميزان رعايت حقوق بيمار در جانبازان شيميايی جنگ تحميلی منبع: طب نظام

خلاصه:
مقدمه: استفاده از جنگ افزارهای شيميايی اثرات بلند مدت جسمی برجا می گذارد؛ چنانچه جانبازان شيميايی جنگ تحميلی ايران هنوز برای مداوا، مکرراً به مراکز درمانی مراجعه می کنند.
رعايت حقوق بيمار در مورد اين افراد بسيار حائز اهميت است. لذا، اين مطالعه با هدف تعيين ميزان رعايت حقوق بيمار در جانبازان شيميايی جنگ تحميلی انجام شد.
مواد و روش کار: در اين مطالعه توصيفی- تحليلی تعداد100 مجروح شيميايی از طريق نمونه گيری طبقه بندی شده، بر اساس…