برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

تحقیق درباره بافت چوب 52 ص

تحقیق درباره بافت چوب 52 ص

تحقیق درباره بافت چوب 52 ص

تعریف بافت مارپیچ:
1-1 طرح های مارپیچی :
بافت مارپیچ
مارپیچ ساده (درجه اول):
1-1-1-1 جهت مارپیچ :
2-1-1-1 درجه مارپیچی
3-1-1-1 رشد نرمال یا ناقص
2-1-1 تغییر در مسیر و زاویه مارپیچ :
21-1-1 الگو یا طرح ساقه در سوزنی برگها :
2-2-1-1 الگو ساقه در پهن برگان :
Ohkura (1958) گزارش کرده است که :
3-2-1-1 یک نگاه سه- بعدی از بافت مارپیچ
4-2-1-1 کاهش الگوهای یک افزایش سالیانه
2-1 بافت به هم پیوسته
که
3-1 بافت موج دار یا wavy
4-1 الگوهای رشد دیگر
تنه ی درخت مارپیچ و شاخه های مارپیچ…