برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

تحقیق مفهوم مرگ

تحقیق مفهوم مرگ

مرگ از دیدگاه قران و روایات معصومین (ع) همان ترك تعلق ارتباط روح انسان با بدن دانسته شده است . همان طور که در مبحث روح مطرح شد، بدن ما چیزي جز مرکب براي روح نیست. حقیقت ما همان روح است که در دنیا به بدن و مرکب خود تعلّق پیداکرده است. اگر تعلقات روح به این بدن مادي ثطع شود، در واقع ارتباط ما با دنیا قطع شده و مرگ ما فرا رسیده است . بنابراین مرگ چیزي جز قطع ارتباطات روح با بدن نیست.قرآن مرگ را به پدیده خواب تشبیه کرده و این دو را از سنخ یکدیگر دانسته…