برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

تحلیل تئوری و عددی کره های جدار ضخیم تحت فشار از مواد ناهمگن

تحلیل تئوری و عددی کره های جدار ضخیم تحت فشار از مواد ناهمگن

تحلیل تئوری و عددی کره های جدار ضخیم تحت فشار از مواد ناهمگن

در این مطالعه، حلّ کلی کرههای جدارضخیم ساخته شده از مواد با تغییرات تابعیFGM) تحت فشار داخلی و خارجی، ارائه شده است. خواص مکانیکی مواد به جز ضریب پواسون، به صورت تابعتوانی از شعاع کره، در راستای ضخامت تغییر میکنند. از حلّ تحلیلی معادلهی ناویر، روابط حاکم بر تنشها و جابهجایی به صورت کلی استخراج شده است. در حلّ عددی با استفاده از شبیه سازی درمحیط نرمافزارABAQUSتاثیر فشار داخلی و فشار خارجی، به صورت جداگانه مطالعه و نتایج حلّ تحلیلی با نتایج حلّ…