برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

دانلود جزوه فرآیند سیستم سرمایش

دانلود جزوه فرآیند سیستم سرمایش

دانلود جزوه فرآیند سیستم سرمایش

جزوه فرآیند سیستم سرمایش ﻛﻮﺷﺸﻲ در ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳــﺮﻣﺎﻳﺶ در راﺳﺘﺎی ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺒﻨﻢ ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺟﻬﺖ درک ﺑﻬﺘﺮ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻟﮕﻮی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﮔﺎز ﻛﺸﻮر (ﻛﻨﮕﺎن، ﺳﺮﺧﻮن و ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه در ﺣــﺎل اﺣـﺪاث ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن و ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﻲ) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. در جزوه فرآیند سیستم سرمایش ﺗﻼش ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮارد ﺗﺌﻮرﻳﻚ و ﻋﻤﻠﻲ ﺳﻴﻜﻞ…