برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

دانلود مقاله ادبیات 2

دانلود مقاله ادبیات 2

پويا(فعال):مطابق نظريه گودکن, خواندن يک بازی حدسی روان بازشناختی است.</p>
<p>‏خواندن يک بازی حدسی روان زبان شناختی است… خوانندگان معنای عناصر نا آشنای متن را از طريق اين رابطه با کل پيغام استنباط می کنند.</p>
<p>‏در رابطه با مهارتهای ديگر, چستين(Chastain)‏ ادعا می کند که خواندن برای معنا, فرآيند ارتباطی و ذهنی مشابه با مهارتهای ديگر است. خواندن جريان ارتباطی را در هر يک از ديگر مهارتهای زبانی تسهيل می کند.</p>
<p>‏رابطه علامتی…