برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

دانلود پاورپوینت ساختمان دستگاه گوارش

دانلود پاورپوینت  ساختمان دستگاه گوارش

دانلود پاورپوینت ساختمان دستگاه گوارش

قسمتی از متن………..
 
•CCK: 33 اسید امینه، فعلیت مربوطه ان در انتهای کربوکسیل است چون منجر به ترشح آنریمی پانکراس شده پانکرئوزیسین نامیده شده üانقباض کیسه صفرا و همزمان منجر به اتساع اسفنکتر اودی شده برای ترشح صفرا می شود üتحریک ترشح آنزیم پانکراس üمهار تخلیه معده
محرکهای آزادسازی از CCK: پپتید کوچک ،اسید چرب ، مونوگلیسرید
سکرتین:27 اسید امینه، برای کاهش مقدار هیدروژن در لومن روده کوچک ترشح میشود:
.1باعث تحریک ترشح بیکربناتی…