برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

رابطه بین باورهای فراشناختی با میزان سازگاری فردی – اجتماعی وشادکامی نوجوانان

رابطه بین باورهای فراشناختی با میزان سازگاری فردی - اجتماعی وشادکامی نوجوانان

رابطه بین باورهای فراشناختی با میزان سازگاری فردی – اجتماعی وشادکامی نوجوانان

 
رابطه بین باورهای فراشناختی با میزان سازگاری فردی – اجتماعی وشادکامی نوجوانان
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده… 1
فصل اول:کلیـات.. 2
1-مقدمه … 3
2-بیان مساله .. 5

3-ضرورت و انجام پژوهش …………………………………………………………….. 7
4-اهداف پژوهش …………………………………………………………………………… 8
5-فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………….. 9
6-متغییرهای پژوهش ………………………………………………………………………. 9
7-تعاریف واژه ها…