برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

سرریز و انواع آن درسدها

سرریز و انواع آن درسدها

سرریز و انواع آن درسدها

فهرست
مقدمه… 2
انواع سرریز.. 2
تقسیم بندي بر اساس وجود یا عدم وجود دریچه.. 2
تقسیم بندي سرریز بر اساس محل قرار گیري سرریز نسبت به سد.. 3
انتخاب دبی طرح براي سرریز. 12
نتیجه گیري. 13
منابع.. 14
سرریز مستقیم (اوجی) بدلیل ساده بودن و امکان برقراری ارتباط مستقيم مخزن با پایاب، سرریز استانداردی است که بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد . این نوع سرریز را معمولا می توان در دو نوع سد قوسی و وزنی استفاده کرد. همچنین سدهای خاکی و سرریزهای مستقیم را ، با توجه…