برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

فناوری نانو- صنایع تبدیلی- گیاه دارویی

فناوری نانو- صنایع تبدیلی- گیاه دارویی

عنوان مقالات:1- استفاده از فناوری نانو و نانو حسگرها در امنیت غذایی2- کاهش ضایعات کشاورزی و نقش صنایع تبدیلی در آن
3- بررسی خصوصیات مرفولوژیکی دو گیاه دارویی Melissa officinalis وMenthapiperitaدر مزرعه تحت تیمار با ماده موتاژن اتیل متیل سولفانات…