برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

فیزیک 1 ، فیزیک پایه 1 ، فیزیک عمومی 1 ، فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه

فیزیک 1 ، فیزیک پایه 1 ، فیزیک عمومی 1 ، فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه

فیزیک 1 ، فیزیک پایه 1 ، فیزیک عمومی 1 ، فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه
 
شامل نیمسالهای:
نیمسال اول 90-89 + با پاسخنامه
نیمسال دوم 90-89 + با پاسخنامه
تابستان 90 + با پاسخنامه
نیمسال دوم 91-90 + با پاسخنامه
تابستان 91 + با پاسخنامه
نیمسال اول 92-91 + با پاسخنامه
نیمسال دوم 92-91 + با پاسخنامه
تابستان 92 + با پاسخنامه
نیمسال اول 93-92
نیمسال دوم 93-92 + با پاسخنامه
نیمسال اول 94-93 + با پاسخنامه
نیمسال دوم 94-93 + با پاسخنامه
نیمسال اول 95-94 + با پاسخنامه
نیمسال دوم 95-94 +…