برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

مرکز شبکه هوشمند

مرکز شبکه هوشمند

مركز شبكه هوشمند IN (INTERNET NET)
ارائه سرويسهاي جديدي كه قبلا نبوده و اساسا توسط مراكز امكان ارائه آنها وجودنداشته و اگر مراكز آن را ارائه مي دادند هزينه زيادي در بر داشته
-SET: قابليت ارائه سرويسهاي جديد را دارد
زماني كه شماره گرفته مي شود اين شماره به صورت پالسهايي دي كد مي شود و به مركز ارسال مي شود و در مركز بررسي مي شود كه اين كد با چه مركزي يا منطقه اي كار دارد
-PPS: يك Accsess Code به شماره 900511
از هر مكان قابل استفاده است
 
 
 
 
مي توانيم…