برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

مقاله درمورد مدیریت كاربردی در مدارس

مقاله درمورد مدیریت كاربردی در مدارس

فرمت فایل: ورد- Word  
مرجع فایل – قابل ویرایش ) 
 
تعداد صفحه : 5مدیریتكاربردیدرمدارس معلمانومدیرانباتجربهبهخوبیمیدانندكهمحیطهرمدرسهایبامدرسهدیگرتفاوتداردمثلاًدرمدرسهایمعلمانبایكدیگرروابطمتقابلدارندورویهمرفتهباصلاحیتوشایستهبهنظرمیرسندبهگونهایكهاعتمادواطمینانناظررابهخودجلبمیكنندویادرمدرسةدیگریتنشوكشمكشحكمفرماستكهبازتابآندررفتاروگفتارمعلمان،روابطآنهابایكدیگروبامدیرمدرسهودانشآموزانبهوضوحدیدهمیشود….