برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

مقاله36_نگاه اسطوره اي بر نقش ماهي در ايران پيش از اسلام

مقاله36_نگاه اسطوره اي بر نقش ماهي در ايران پيش از اسلام

مقاله36_نگاه اسطوره اي بر نقش ماهي در ايران پيش از اسلام

«فهرست مطالب»
 
 
«مقدمه». 4
فصل اول:6
اسطوره و سمبل. 6
واژه و معني اسطوره. 7
فصل دوم:18
اسطوره و ماهي.. 18
«ماهي ليوثا». 20
«رمز ماهي در جوامع مختلف…». 21
ماهي در آيين مهر. 25
فصل سوم:26
ماهي در اديان. 26
فصل چهارم:33
نقوش ماهي در ايران پيش از اسلام. 33
(عكس شماره 1)35
(عكس شماره 2)36
عكس شماره 4. 36
«هنر عيلام». 40
«نقوش ماهي در هنر عيلام». 40
عكس شماره 13. 49
«نقوش ماهي در عصر هخامنشي». 53
«تاريخ و تمدن…