برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

يك مكانيزم جديد جهت رفع چروك در توليد لوله هاي پله اي استوانه اي به روش هيدروفرمينگ

يك مكانيزم جديد جهت رفع چروك در توليد لوله هاي پله اي استوانه اي به روش هيدروفرمينگ

يك مكانيزم جديد جهت رفع چروك در توليد لوله هاي پله اي استوانه اي به روش هيدروفرمينگ

چروكيدگي يكي از عيوب متداول در شكل دهي لوله به روش هيدروفرمينگ است. چروك هاي ايجاد شده در طول لوله در مراحل ابتدايي فرآيند مي تواند با ادامه فرآيند سبب توليد قطعه نامطلوب شود. در اين مقاله روش جديدي به منظور رفع عيب چروكيدگي در هيدروفرمينگ لوله ارايه شده است. از روش هاي تجربي و شبيه سازي جهت بررسي اين موضوع استفاده شده است. در اين پژوهش با بهره گيري از مكانيزم حركتي در قالب استفاده شده و مسير بارگذاري مناسب، عيب چروكيدگي كه با روش هاي معمول…