برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

پاورپوینت آناتومی جمجه انسان

پاورپوینت آناتومی جمجه انسان

پاورپوینت آناتومی جمجه انسان

پاورپوینت آناتومی جمجه انسان + تصاویر رنگی
Human Skull – 22 bones
2 parts:

Cranium (8 bones fused at sutures) – protects brain, provides muscle attachment, sinuses reduce weight of skull
Facial (14 bones) – gives shape to face, provides muscle attachment

Cranial Bones (8)
Frontal (1) – forehead & upper eye orbits
Parietal (2) – sides & roof of cranium
Temporal (2) – sides & floor of cranium
 
 
 
Cranial Bones
Sphenoid (1) base & sides of cranium, parts of orbits
Ethmoid (1) – walls of nasal cavities,
floor of cranium, orbits
Occipital (1) – back & base of cranium
 
The Ethmoid Bone
Floor of Cranium
The Sphenoid Bone
Special Features of…