برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

123- مدل سازی آلودگی صوتی در فضای بسته مطالعه موردی تونل رسالت

123- مدل سازی آلودگی صوتی در فضای بسته مطالعه موردی تونل رسالت

123- مدل سازی آلودگی صوتی در فضای بسته مطالعه موردی تونل رسالت

مشخصات نویسندگان مقاله مدل سازی آلودگی صوتی در فضای بسته :مطالعه موردی تونل رسالت
مانداناسادات مرتضوی – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری دانشگاه صنعتی شریف
چکیده مقاله:
آلودگی محیط زیست شامل عوامل مختلفی است که از مهم ترین آن ها می توان آلودگی صوتی را نام برد. صوت اگر به صورت کنترل نشده وبیش از حد مجاز باشد می تواند آثار مخربی بر انسان داشته باشد. لذا اندازه گیری و کنترل میزان شدت صوت اهمیت زیادی دارد. در این تحقیقخصوصیات ترافیک در تراز…