برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

317- تاثیر فیلتر های افقی در پایداری سد های خاکی هنگام افت سریع آب مخزن

317- تاثیر فیلتر های افقی در پایداری سد های خاکی هنگام افت سریع آب مخزن

317- تاثیر فیلتر های افقی در پایداری سد های خاکی هنگام افت سریع آب مخزن

مشخصات نویسندگان مقاله تاثیر فیلتر های افقی در پایداری سد های خاکی هنگام افت سریع آب مخزن
علی کمک پناه – دانشیار مهندسی عمران، گروه خاک و پی دانشگاه تربیت مدرس سیدسیاوش عرب نجفی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه تربیت مدرس
چکیده مقاله:
در سدهای همگن و سدهای زونی که نفوذ پذیری پوسته آنها چندان زیاد نیست، اگرسطح مخزن به سرعت افت کند، سطح آب در پوسته بالا دست با سرعت کمتری نسبت به مخزن افت کرده و فشار آب حفره ای افزایش و بنابراین…