برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

65- معرفی و بررسی مقایسه ای روش های نوین صنعتی سازی ساختمان در سیستم های ساختمانی

65- معرفی و بررسی مقایسه ای روش های نوین صنعتی سازی ساختمان در سیستم های ساختمانی

65- معرفی و بررسی مقایسه ای روش های نوین صنعتی سازی ساختمان در سیستم های ساختمانی

مشخصات نویسندگان مقاله معرفی وبررسی مقایسه ای روشهای نوین صنعتی سازی ساختمان درسیستم های ساختمانی
حمید ستوده – کارشناس ارشدسازهنیما مسلمی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سرابحسن اسلامی – کارشناس ارشدسازههوشیار ایمانی کله سر – استادیاردانشگاه محقق اردبیلی
چکیده مقاله:
رشدسریع جمعیت و نیاز گسترده جامعه به ساختمان درسالهای اخیر ضرورت تغییر درروشهای ساخت را بیش ازپیش اشکار کرده است استفاده ازسیستم های سنتی درامرساخت وسازمتناسب با…