برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

طرح درس یاخته و بافت موجودات زیست شناسی دهم

طرح درس یاخته و بافت موجودات زیست شناسی دهم

طرح درس یاخته و بافت موجودات زیست شناسی دهم
فرمت فایل: PDF
تعداد صفحات:5
 
 
این طرح درس به صورت کامل ومرتب در جدول تدوین شده است.
بخشی از جدول:
هدف کلی: آشنایی فراگیران با یاخته و بافت جانوری
اهداف مرحله ای:
1- فراگیران مفهوم و ساختار یاخته را بدانند.
2- فراگیران با روش های عبورمواد از غشای یاخته آشنا شوند.
3- فراگیران مفهوم و انواع بافت های جانوری را درک کنند ( اهداف رفتاری این هدف در طرح درس جلسه بعدی نوشته می شود). و ……