برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

admin در دسته‌بندی نشده

پروتکل درمانی وسواس بارویکرد شناختی – رفتاری )رفتاردرمانی دیالکتیکی(

پروتکل درمانی وسواس بارویکرد شناختی - رفتاری )رفتاردرمانی دیالکتیکی(

پروتکل درمانی وسواس بارویکرد شناختی – رفتاری )رفتاردرمانی دیالکتیکی(

پروتکل درمانی وسواس بارویکرد شناختی – رفتاری )رفتاردرمانی دیالکتیکی(
کارعملی واحد درسی نظریه های رواندرمانی
فرمت فایل: پی دی اف
تعداد صفحه:20
 
 
 
 
بخشی از متن
اختلال وسواس اجباری Disorder Compulsive Obsessive : OCD
ویژ گی اصلی اختلال و سواس بی اختیاری OCD وجود و سواس های فکری یا عملی یا هر دو آنها ست شخیص OCD بهظاهر کاری آ سان و ساده به نظر می آید. با این حال،تشخیص OCD ممکن است کار چالش انگیز و سختی با شد، زیرابعضی از ویژگی های آن با ویژ گی های دیگر…